Fa. Wassenaar


Firma Wassenaar is een zogenaamde intermediair, een (mest)transport- en loonbedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in transport van drijfmest en uitrijden/verwerking van deze mest bij agrarische relaties in akkerbouw en veehouderij. Via het eigen loonbedrijf wordt de mest direct bij relaties verwerkt. Daarnaast is er in de winterperiode transport, afvoer en verwerking van groenafval uit kassen/tuinbouw.Knelpunten


De VDM-mestbon werd tot en met 2011 veelal handmatig verwerkt, wat veel arbeidsuren van een extern ingehuurd persoon vroeg. Op vragen van relaties, over hoeveelheden aan- of afgevoerde mest, kon alleen met vertraging antwoord gegeven worden. Dit gold ook als er voor het eigen bedrijf gegevens nodig waren. Tijdigheid van beschikbare gegevens werd duidelijk als knelpunt ervaren, evenals de kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derden voor administratieve afwikkeling en het doen van mineralenaangifte.

Verwerking mestbonnen


Naar aanleiding van de knelpunten hebben wij MiMIS geadviseerd aan de firma Wassenaar. Een pakket dat gemaakt is om op een snelle en foutloze manier mestbonnen te verwerken. MiMIS voorziet in de wensen van eigen verwerking van de VDM-mestbon en in de communicatie met laboratorium en RVO. Daarnaast geeft MiMIS snel inzicht in (klant)gegevens en de eigen voorraadposities in de mestsilo’s, eveneens een wens van de firma.


Resultaat


Eén van onze supportmedewerkers is een dagdeel aanwezig geweest voor de initiële inrichting van het programma. Denk hierbij aan het inlezen van klantgegevens, maar ook het invoeren van basisgegevens voor een koppeling met de systemen van het laboratorium, RVO en het eigen wagenpark. Het resultaat van de samenwerking is dat Wassenaar beschikt over een pakket, dat aan hun eisen voor een geautomatiseerde verwerking van mestadministratie voldoet.
Samenwerkingsverbanden: